fbpx
0
Your Cart

Pirkimo – pardavimo taisyklės

 sniffsniff.lt taisyklės apibrėžiančios Prekės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą ir šalių įsipareigojimus:

  1. Bendrosios nuostatos

Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pardavėjo (Emilijos Stonės) ir Pirkėjo (fizinio ar juridinio asmens), perkančio prekes internetinėje parduotuvėje www.sniffsniff.lt, tarpusavio teises, pareigas, grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu susijusias sąlygas. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

  1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas 

Prekių pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kuomet Pirkėjas, išsirinkęs prekę elektroninėje parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

  1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai 

Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai Pirkėjus informuodamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pardavėjas informaciją turi pateikti aiškiai ir gerai matomoje vietoje bei neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja visiems nuo paskelbimo momento sudaromiems sandoriams.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui, atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią Asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Pristatymas – grąžinimas nurodytomis sąlygomis.

Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

  1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą pagal vieną iš nurodytų apmokėjimo būdų užsakymo metu ir priimti užsakytas prekes. 

Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus, Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos Prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos bei vadovaudamasis Pristatymas ir grąžinimas numatyta tvarka.

Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų, elektroninėje parduotuvėje, aiškiai nurodytų sąlygų ir privalo jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  1. Prekių užsakymas ir apmokėjimas

Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtina jog susipažino su šiomis Taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.

Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas. Mokėjimai apdorojami naudojantis ,,Montonio“ mokėjimų platforma.

  1. Bendra Atsakomybė

Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. 

Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą el. paštu info@sniffsniff.lt. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją.

Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

  1. Informacijos siuntimas

Pardavėjas visus informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais, siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateiktais kontaktais (telefonai – +37060520126; +37065245747 ir el. paštas – info@sniffsniff.lt). 

  1. Baigiamosios nuostatos

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.